เกี่ยวกับเรา
ห้องปฏิบัติการ บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด แจ้งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2544 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0145544000254 ในเบื้องต้นได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนงานวิจัย และการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทแม่
ห้องปฏิบัติการ บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 39 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ห้องปฏิบัติการเคมี และ ห้องปฏิบัติการจุลชีวิทยา
ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เมื่อปี พ.ศ.2557 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในเครื่องสำอาง โดยมีขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ การตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย การตรวจนับจำนวนยีสต์และรา การตรวจเชื้อก่อโรค Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans และ Clostridium spp. อีกทั้ง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในยาสมุนไพร จุลินทรีย์ในน้ำอุปโภคบริโภค
การตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี ให้บริการตรวจวิเคราะห์ การคุณภาพน้ำ BOD hardness conductivity และ pH
นอกจากการตรวจวิเคราะห์ บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด ยังให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง รวมถึงการให้การฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ด้วย