กิจกรรม
innolab training
นิตยสารอินโนแล็ป จัดให้มีการอบรม เรื่อง Microbiological method validation
ดูทั้งหมด
innolab training
ผอ.อำภา หลวงคล้ายโพธิ์ นายอานนท์ประเสริฐศรี เข้าร่วมอบรม เรื่อง การจัดการความเสียงและโอกาศการพัฒนาตา..
ดูทั้งหมด
อบรมภายใน
ทีมทำงาน ISO/IEC 17025 รับการอบรมภายใน ในหัวข้อเรื่อง การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025.2017 โดย..
ดูทั้งหมด
อบรมเชิงปฏิบัตการ
เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา นางสาวรัชนี อิ๊ดแสง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่องการใช้และควบคุมคุณภาพอา..
ดูทั้งหมด
อบรม
หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อานนท์ ประเสริฐศรี เข้ารับการอบรม ในหัวหัวข้อ Intepretation and pra..
ดูทั้งหมด
สัมมนา
สัมมนาการสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิการที่ยั่งยืน
ดูทั้งหมด
เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ ที่โรงแรม ..
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค
ดูทั้งหมด