บริการทดสอบ
บริการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์
บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด บริการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์
บริการวิเคราะห์ด้านเคมี
บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด บริการวิเคราะห์ด้านเคมี