หลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาใ..
เนื้อหาตามข้อกำหนดทางด้านวิชาการ 10 ข้อ เชื่อมโยงให้เห็นข้อกำหนด กับงานที่ทำ และ ตัวอย่างเอกสาร พร้อ..
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดเบื้องต้น ISO/..
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 คืออะไร?